POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal -

SZEL-MOB SRL, persoană juridică română, având sediul social în Cristuru Secuiesc, str. Berde Mozes nr. 61, jud. Harghita, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J19/1425/1994, cod fiscal: RO6833026, capital social: 1.100.000 lei, telefon/fax: +40-266-243836, +40-748-119721 e-mail: office@szelmob.ro, direct sau prin împuterniciții săi, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal.

Toți Utilizatorii Site-ului trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani pentru a putea crea valabil un cont și a-și comunica datele personale prin intermediul acestui Site.

Atunci când accesați Site-ul și ne comunicați date sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Site, vă exprimați acordul ca datele respectivele să fie prelucrate şi să intre într-o bază de date administrată de noi. Datele oferite de Utilizatori vor fi prelucrate de către SZEL-MOB SRL şi de către împuterniciții săi şi vor putea fi folosite de către aceștia: (i) în vederea executării Comenzilor, respectiv a Contractelor; (ii) în vederea îmbunătățirii de către SZEL-MOB SRL a produselor şi serviciilor oferite, precum şi a administrării relației cu clienții săi; (iii) în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate (inclusiv marketing direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale prin e-mail, sms, poştă sau alte mijloace de comunicare directă; (iv) pentru efectuarea de statistici; (v) în vederea întreprinderii de alte activități de către SZEL-MOB SRL, permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări separate exprese din partea Utilizatorilor.

SZEL-MOB SRL garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Utilizatorilor. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia partenerilor contractuali ai SZEL-MOB SRL (și numai în măsura necesară executării Comenzilor, respectiv a Contractelor), şi a cazurilor în care SZEL-MOB SRL sau împuterniciții săi trebuie să respecte obligaţii impuse de legislaţia în vigoare. Autoritățile pot solicita ca SZEL-MOB SRL sau împuterniciții săi să dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

Fiecare Utilizator, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

Utilizatorii au dreptul de a obţine de la SZEL-MOB SRL, la cerere şi în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Utilizatorii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată SZEL-MOB SRL, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Utilizatorul va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către SZEL-MOB SRL, la următoarea adresă poștală: Cristuru Secuiesc, str. Berde Mozes nr. 61, jud. Harghita, sau la adresa de e-mail: office@szelmob.ro.


Scroll To Top